تصویر آهنگ متن آهنگ Eteraf از سامان جلیلی از سامان جلیلی

متن آهنگ Eteraf از سامان جلیلی

- Saman Jalili - Precipice


153 👁


ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯼ ﺭﺍﺯ ﭼﺸﺎﺕ
ﭼﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﺮ ﻣﻼ ﺷﺪﻩ
ﯾﻪ ﺩﺭﺩﻩ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﻪ ﻣﻦ
ﺩﻝ ﺗﻮ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻩ
ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﺎﯼ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ
ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ
ﺗﻮ ﻃﻔﺮﻩ ﻣﯿﺮﯼ ﻭ ﭼﺸﺎﺕ
ﺣﺮﻓﺸﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯿﺰﻧﻪ.
ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﻢ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺟﺎﻟﺐ ﺷﺪﻩ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺟﺎﻟﺐ ﺷﺪﻩ.
ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺗﻮﺭﻭ
ﺩﻭﺭﯼ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺪﻩ
ﺩﻭﺭﯼ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺪﻩ.
ﻋﺠﯿﺒﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﮐﻨﯽ
ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻮ
ﺑﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ.
ﻣﻮﻧﺪﻡ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﺷﺪ ﺩﻟﺖ
ﺟﺮﺍﺕ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺩ


ﺑﻪ ﺫﻫﻨﺘﻢ ﺧﻄﻮﺭ ﻧﮑﺮﺩ
ﭼﯽ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺳﺮﺕ ﺑﯿﺎﺩ
ﺩﻧﯿﺎ ﭼﻪ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﻭﺍﺳﻪ
ﺧﻄﺎﯼ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺗﻮ ﺩﺍﺷﺖ
ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺮﻡ ﺩﻝ ﮐُﺸﯽ
ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺬﺍﺷﺖ.
ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﻢ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺟﺎﻟﺐ ﺷﺪﻩ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺟﺎﻟﺐ ﺷﺪﻩ.
ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺗﻮﺭﻭ
ﺩﻭﺭﯼ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺪﻩ
ﺩﻭﺭﯼ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺪﻩ.
ﻋﺠﯿﺒﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﮐﻨﯽ
ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻮ
ﺑﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ.
by majid


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

یاس
مسیح
محبوب ترین ها
سامان جلیلی

ارسال

ارسال

0.22517609596252Array ( [depedency load] => 0.00033998489379883 [music find] => 0.04100489616394 [t0.1] => 0.041009902954102 [artist musics] => 0.1188440322876 [rate] => 0.1225790977478 [sugesstion] => 0.1287579536438 [sync array] => 0.12896800041199 [titles load] => 0.12922406196594 [comments load] => 0.12958192825317 [best users load] => 0.22290802001953 [before view load] => 0.22290992736816 ) 0.2781