متن آهنگ Holiday از Scorpions

- Scorpions

93 👁
Let me take you far away
You'd like a holiday
Let me take you far away
You'd like a holiday
Exchange the cold days for the sun
A good time and fun
Let me take you far away
You'd like a holiday

Let me take you far away
You'd like a holiday
Let me take you far away
You'd like a holiday
Exchange your troubles for some love
Wherever you are
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Let me take you far away
You'd like a holiday

Longing for the sun here we come
To the island without name
Longing for the sun here we come
On the island many miles away from home
Here we come on the island without name
Longing for the sun here we come
To the island many miles away from home
Away from home
Away from home
Away from home
Away from home
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.41000294685364Array ( [depedency load] => 0.00037693977355957 [music find] => 0.048487901687622 [t0.1] => 0.048492908477783 [artist musics] => 0.26990079879761 [rate] => 0.27642178535461 [sugesstion] => 0.29731583595276 [sync array] => 0.29757499694824 [titles load] => 0.29784989356995 [comments load] => 0.29829692840576 [best users load] => 0.40682888031006 [before view load] => 0.40683078765869 ) 0.5147