متن آهنگ In Our Tears از Secret Garden

- Secret Garden


8 👁


Miserere nobis
Lacrimae meae panis
Dona nobis pacem
Meum cor contritum est

Miserere nobis
Lucerna verbum tuum


Firmamentum meum
Benedictus Dominus

Dona nobis pacem
Benedictus Dominus

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.21693015098572Array ( [depedency load] => 0.00073504447937012 [music find] => 0.028094053268433 [t0.1] => 0.028098106384277 [artist musics] => 0.10465002059937 [rate] => 0.10837912559509 [sugesstion] => 0.11493992805481 [sync array] => 0.11517405509949 [titles load] => 0.11542797088623 [comments load] => 0.11581110954285 [best users load] => 0.21474695205688 [before view load] => 0.2147490978241 ) 0.2695