متن آهنگ Sarabande از Secret Garden

- Secret Garden

37 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

0.32172179222107Array ( [depedency load] => 0.00036787986755371 [music find] => 0.026464939117432 [t0.1] => 0.026468992233276 [artist musics] => 0.13390302658081 [rate] => 0.13851881027222 [sugesstion] => 0.14772200584412 [sync array] => 0.15770292282104 [titles load] => 0.15798187255859 [comments load] => 0.15838384628296 [best users load] => 0.31896281242371 [before view load] => 0.31896495819092 ) 0.3740