متن آهنگ Crip Or Die از Snoop Dogg feat Wiz Khalifa

- Snoop Dogg, Wiz Khalifa

22 👁دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.44478797912598Array ( [depedency load] => 0.0003509521484375 [music find] => 0.30160903930664 [t0.1] => 0.30161190032959 [artist musics] => 0.33493709564209 [rate] => 0.34012889862061 [sugesstion] => 0.34795212745667 [sync array] => 0.38173007965088 [titles load] => 0.38198208808899 [comments load] => 0.3824028968811 [best users load] => 0.44110298156738 [before view load] => 0.44110512733459 ) 0.4966