تصویر آهنگ متن آهنگ Yaare Man از Susan Roshan از Susan Roshan

متن آهنگ Yaare Man از Susan Roshan

- Susan Roshan


160 👁


اون که بی قرار منه
چشم انتظار منه
اون که بی قرار منه
چشم انتظار منه
همه به دنبالشنو اون تنها یار منه
همه به دنبالشنو اون تنها یار منه

همسایه من روز اول به دل من نشست
در دریچه دلم رو روی هر کسی بست
همسایمون توی محل ورد زبون همس
دخترا می میرن واسش برای اون چیکه هس
اون که بی قرار منه
چشم انتظار منه
اون که بی قرار منه
چشم انتظار منه
همه به دنبالشنو اون تنها یار منه
همه به دنبالشنو اون تنها یار منه

همسایمون ازروز اول بدل من نشست


در دریچه دلم رو روی هر کسی بست
همسایمون توی محل ورد زبون همس
دخترا می میرن واسش برای اون چیکه هس
اون که بی قرار منه
چشم انتظار منه
اون که بی قرار منه
آخ چشم انتظار منه
همه به دنبالشنو اون تنها یار منه
همه به دنبالشنو اون تنها یار منه
اون که بی قرار منه
چشم انتظار منه
اون که بی قرار منه
چشم انتظار منه
همه به دنبالشنو اون تنها یار منه
همه به دنبالشنو اون تنها یار منه

یار منه نچ نچ نچ اوم اوم


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.1924159526825Array ( [depedency load] => 0.00030994415283203 [music find] => 0.013248920440674 [t0.1] => 0.013252019882202 [artist musics] => 0.086570024490356 [rate] => 0.090380907058716 [sugesstion] => 0.096611022949219 [sync array] => 0.096816062927246 [titles load] => 0.097075939178467 [comments load] => 0.097462892532349 [best users load] => 0.19033098220825 [before view load] => 0.19033288955688 ) 0.2436