متن آهنگ JELLY JELLY از TWICE

- TWICE


13 👁


우 jelly jelly 우 jelly jelly
우 jelly jelly oh ma boy
우 jelly jelly 우 jelly jelly
우 jelly jelly oh ma boy
요즘 나 왜 이런지 몰라
나도 정말 내가 이해 안가
우 베베베베 나만 혼자
우 베베베베 질투하나봐
니가 다른 여자에게 눈길만 줘도
화가 나서 못참겠어
나 왜 이러는데
내 맘을 내 맘을 들킬 까봐
또 조심조심 해 oh 보일랑 말랑
Like 젤리처럼 투명한 my heart
어떻게 숨기질 못해
너만 보면 내 맘이 말랑말랑
또 기분 좋은 향기가 살랑살랑
Like 젤리처럼 쫄깃한 my love
니가 알진 못하게 babe
우 jelly jelly 우 jelly jelly
우 jelly jelly oh ma boy
우 jelly jelly 우 jelly jelly
우 jelly jelly oh ma boy
신경 쓰지 않으려 하는데
왜 자꾸 신경이 쓰이는지
우 베베베베 내가 진짜
우 베베베베 좋아하나 봐
니가 작은 목소리로 통화만 해도
궁금해서 못 참겠어
나 왜 이러는데
내 맘을 내 맘을 들킬 까봐
또 조심조심 해 oh 보일랑 말랑
Like 젤리처럼 투명한 my heart


어떻게 숨기질 못해
너만 보면 내 맘이 말랑말랑
또 기분 좋은 향기가 살랑살랑
Like 젤리처럼 쫄깃한 my love
니가 알진 못하게 babe
우 jelly jelly 우 jelly jelly
우 jelly jelly oh ma boy
우 jelly jelly 우 jelly jelly
우 jelly jelly oh ma boy
아무렇지 않은 척 해보지만
온통 내 맘은 너로 가득 차서
곧 넘쳐버릴 것 같아
그래서 자꾸만 또
조마조마해 지잖아 oh you
나 계속 질투해 이러면 안 되는데
그러니까 왜 자꾸
날 불안불안하게 하는데 uh
조절이 안돼 너만 찾는 내 안테나
온종일 널 감시하고 있어 babe
내 맘을 내 맘을 들킬 까봐
또 조심조심 해 oh 보일랑 말랑
Like 젤리처럼 투명한 my heart
어떻게 숨기질 못해
너만 보면 내 맘이 말랑말랑
또 기분 좋은 향기가 살랑살랑
Like 젤리처럼 쫄깃한 my love
니가 알진 못하게 babe
우 jelly jelly 우 jelly jelly
우 jelly jelly oh ma boy
우 jelly jelly 우 jelly jelly
우 jelly jelly oh ma boy

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.21703004837036Array ( [depedency load] => 0.0003058910369873 [music find] => 0.025141000747681 [t0.1] => 0.025144100189209 [artist musics] => 0.10729908943176 [rate] => 0.11081600189209 [sugesstion] => 0.11692690849304 [sync array] => 0.1171441078186 [titles load] => 0.1173779964447 [comments load] => 0.11773991584778 [best users load] => 0.21523404121399 [before view load] => 0.21523499488831 ) 0.2646