متن آهنگ Merry & Happy از TWICE

- TWICE


11 👁


매년 12월 달력을 넘길 때마다
시작되는 그 알 수 없는 허전함은
모른 척을 해봐도 밀려올 때마다
아닌 척해도 태연한 척해도
태연하지 않은 거야
하지만 네가 있는
이번 이 겨울은 다르잖아
울리는 캐롤 날 울리지를 않아
이제는 나도 크리스마스가 좋아
내리는 흰 눈도 쓸쓸하지 않아
이제는 내 크리스마스도 Merry야
New year는 Happy야
이렇게 네가 내 곁에 있으니
Jingle bells ring
울려 퍼지는 종소리들이
어쩜 이렇게 다르게
들릴 수가 있는지
네 손을 잡고 거니는
거리의 불빛들까지도
모두 다르잖아
너무 예쁘잖아 미쳤나봐
네가 내 곁에 있는
이번 이 겨울은 다르잖아


울리는 캐롤 날 울리지를 않아
이제는 나도 크리스마스가 좋아
내리는 흰 눈도 쓸쓸하지 않아
이제는 내 크리스마스도 Merry야
New year는 Happy야
이렇게 네가 내 곁에 있으니
Oh Let it snow 실컷 내려도 돼
이번 겨울에는
12월 마지막 달력이 그냥
달려가 버리길 바라던 나
도시를 채우는 마법을 피해
도망갈 방법이 있다면 다
해보고 싶어서 다 해봤지
눈과 귀를 다 가려봤지
그런 내가 불쌍했는지
하늘이 널 보내줬지
이제는 나도 크리스마스가 좋아
내리는 흰 눈도 쓸쓸하지 않아
이제는 내 크리스마스도 Merry야
New year는 Happy야
이렇게 네가 내 곁에 있으니

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.21297597885132Array ( [depedency load] => 0.00030612945556641 [music find] => 0.025511026382446 [t0.1] => 0.025515079498291 [artist musics] => 0.10390210151672 [rate] => 0.10749411582947 [sugesstion] => 0.11359190940857 [sync array] => 0.1137900352478 [titles load] => 0.11405491828918 [comments load] => 0.11440205574036 [best users load] => 0.21090912818909 [before view load] => 0.2109100818634 ) 0.2603