متن و ترجمه آهنگ Love It If We Made It از The 1975

- 142 👁We're fucking in a car, shooting heroin
ما توی ماشین سکس میکردیم، هروئین میکشیدیم
Saying controversial things just for the hell of it
چیزای بحث انگیزی رو فقط برای جهنم بهم میگفتیم
Selling melanin and then suffocate the black men
ملانین میفروختیم و بعد مرد سیاه رو خفه میکردیم
Start with misdemeanours and we'll make a business out of them
با گناه شروع کردیم و یه کسب رو کاری راه انداختیم

And we can find out the information, access all the applications
ما میتونیم اطلاعات خودمونو پیدا کنیم، همه تقاضا هارو ورود کنیم
That are hardening positions based on miscommunication
این یه موقعیت برا محکم شدن رابطمون بود
Oh, fuck your feelings! Truth is only hearsay
اوه، فاک ب احساساتت! حقیقت یه شایعست
We're just left to decay, modernity has failed us
ما کهنه بودن رو کنار گذاشتیم، ب روز بودن رَدمون کرد

And I'd Love It If We Made It
و من دوسش دارم اگه ما ساختیمش
Yes, I'd Love It If We Made It
آره، من دوسش دارم اگه ما ساختیمش
Yes, I'd Love It If We Made It
آره، من دوسش دارم اگه ما ساختیمش
Yes, I'd Love It If We Made It
آره، من دوسش دارم اگه ما ساختیمش

"And poison me, daddy," I got the Jones right through my bones
" و بهم سَم بده "من توی استخونام ب هروئین اعتیاد دارم
Write it on a piece of stone, a beach of drowning three-year olds
اونو روی یه تکه سنگ بنویس، ساحل نقاشی ها سه سالشه
Rest in peace Lil Peep, the poetry is in the streets
با آرامش بخواب لیل پیپ، شعرات توی خیابونه


Jesus save us! Modernity has failed us
خدا نجاتمون بده! به روز بودن ولمون کرده

And I'd Love It If We Made It
و من دوسش دارم اگه ما ساختیمش
Yes, I'd Love It If We Made It
آره، من دوسش دارم اگه ما ساختیمش
Yes, I'd Love It If We Made It
آره، من دوسش دارم اگه ما ساختیمش
Yes, I'd Love It If We Made It
آره، من دوسش دارم اگه ما ساختیمش

And I'd Love It If We Made It
و من دوسش دارم اگه ما ساختیمش
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
And I'd Love It If We Made It
و من دوسش دارم اگه ما ساختیمش
And I'd Love It If We Made It
و من دوسش دارم اگه ما ساختیمش
I'd Love It If We Made It
دوسش دارم اگه ما ساختیمش

Tell me something I didn't know
یه چیزی بهم بگو که نمیدونم

Consultation, degradation
مشاوره، تداخل
Fossil fueling, masturbation
سوخت فسیلی، خودارضایی
Immigration, liberal kitsch
مهاجرت، لیبرال کیتچ
Kneeling on a pitch
تورو زمین زدن

"I moved on her like a bitch!" Excited to be indicted
" من مث یه هرزه روش افتادم " دوست دارم ک متهم باشم
Unrequited house with seven pools, "Thank you, Kanye, very cool!"
بدون شک خونه ای با هف تا استخر " مرسی کانیه، عالی بود"
The war has been incited, and guess what? You're all invited
جنگ تموم شده، حدس بزن چیشده؟ همه شما دعوت شدین


And you're famous, modernity has failed us
و تو معروف هستی، ب روز بودن مارو رد کرد

And I'd Love It If We Made It
و من دوسش دارم اگه ما ساختیمش
And I'd Love It If We Made It
و من دوسش دارم اگه ما ساختیمش
And I'd Love It If We Made It
و من دوسش دارم اگه ما ساختیمش
Tell me something I didn't know
یه چیزی بهم بگو که نمیدونم
And I'd Love It If We Made It
و من دوسش دارم اگه ما ساختیمش
And I'd Love It If We Made It
و من دوسش دارم اگه ما ساختیمش
And I'd Love It If We Made It
و من دوسش دارم اگه ما ساختیمش
And I'd Love It If We Made It
و من دوسش دارم اگه ما ساختیمش

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.1431930065155Array ( [depedency load] => 0.00032281875610352 [music find] => 0.097553014755249 [t0.1] => 0.097556829452515 [artist musics] => 0.099742889404297 [rate] => 0.10481882095337 [sugesstion] => 0.11317896842957 [trends] => 0.11416101455688 [sync array] => 0.11442184448242 [titles load] => 0.11502599716187 [comments load] => 0.1153998374939 [abouts load] => 0.11540079116821 [best users load] => 0.13927984237671 [before view load] => 0.13928079605103 ) 0.2762