متن آهنگ Asleep از The Smiths

- The Smiths

69 👁
Sing me to sleep
Sing me to sleep
I'm tired and I
I want to go to bed
Sing me to sleep
Sing me to sleep
And then leave me alone
Don't try to wake me in the morning
'Cause I will be gone

Don't feel bad for me
I want you to know
Deep in the cell of my heart
I will feel so glad to go

Sing me to sleep
Sing me to sleep
I don't want to wake up
On my own anymore
Sing to me
Sing to me
ریتم
دانلود
I don't want to wake up
On my own anymore

Don't feel bad for me
I want you to know
Deep in the cell of my heart
I really want to go

There is another world
There is a better world
There must be
Well, there must be
Well, there must be
Well, there must be
Well...

Bye bye
Bye bye
Bye...
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

علی سورنا
سیروان خسروی
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.40639400482178Array ( [depedency load] => 0.0003819465637207 [music find] => 0.027252912521362 [t0.1] => 0.027257919311523 [artist musics] => 0.20542883872986 [rate] => 0.21032500267029 [sugesstion] => 0.22009801864624 [sync array] => 0.24309396743774 [titles load] => 0.24342393875122 [comments load] => 0.24388790130615 [best users load] => 0.40305590629578 [before view load] => 0.4030590057373 ) 0.4590