متن آهنگ Beat Me از The Tiger Lillies

- The Tiger Lillies

35 👁
Beat me till I'm black, beat me till I'm blue
I will,I will love you
Beat me till I cry, beat me till I die
I will love you
And burn my house to the ground
I will not make a sound
Beat me till I bleed, beat me, yes indeed
I will love you
Beat me till I cry , beat me till I die
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
I will love you
And burn my house to the ground
I will not make a sound
So beat me till I'm black,and beat me till I'm blue
I will , I will love you
Beat me till I'm black and beat me till I'm blue
I will love you, yes, I will love you
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.39596796035767Array ( [depedency load] => 0.00034999847412109 [music find] => 0.027184009552002 [t0.1] => 0.027186870574951 [artist musics] => 0.20255589485168 [rate] => 0.20740580558777 [sugesstion] => 0.21719193458557 [sync array] => 0.23907399177551 [titles load] => 0.2393479347229 [comments load] => 0.23975086212158 [best users load] => 0.39336585998535 [before view load] => 0.39336681365967 ) 0.4499