متن آهنگ Naghashi از The Ways

- The Ways


26 👁


یکی تو کوچه فریاد میزنه
یکی آروم تو چاه می پره
کو دستات کو آرامشم؟
کو موهات سراپا خواهشم، گمشده
از تو تا به رویا
یک پل میزنم
روشن میشه فردا
بازم می برم
شکسته شد انگشتهای مداد رنگیم
میان آه میان بغض بین مامرگ داره در رو میزنه
نقاشی هامو باد می بره
کو دستهات کو آرامشم
کو موهات سراپا خواهشم گمشده؟
از تو تا به رویا
یک پل میزنم
روشن میشه فردا
بازم می برم

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.85160803794861Array ( [depedency load] => 0.00037002563476562 [music find] => 0.6392719745636 [t0.1] => 0.63927888870239 [artist musics] => 0.76945900917053 [rate] => 0.77332901954651 [sugesstion] => 0.78290104866028 [sync array] => 0.78313589096069 [titles load] => 0.78341197967529 [recent load] => 0.78398585319519 [comments load] => 0.78583383560181 [best users load] => 0.84889483451843 [before view load] => 0.84889602661133 ) 0.9699