متن آهنگ Naghashi از The Ways

- The Ways

47 👁
یکی تو کوچه فریاد میزنه
یکی آروم تو چاه می پره
کو دستات کو آرامشم؟
کو موهات سراپا خواهشم، گمشده
از تو تا به رویا
یک پل میزنم
روشن میشه فردا
بازم می برم
شکسته شد انگشتهای مداد رنگیم
میان آه میان بغض بین ما
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود

مرگ داره در رو میزنه
نقاشی هامو باد می بره
کو دستهات کو آرامشم
کو موهات سراپا خواهشم گمشده؟
از تو تا به رویا
یک پل میزنم
روشن میشه فردا
بازم می برم
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.22200107574463Array ( [depedency load] => 0.00035691261291504 [music find] => 0.025676965713501 [t0.1] => 0.025680065155029 [artist musics] => 0.12907791137695 [rate] => 0.1339271068573 [sugesstion] => 0.14324402809143 [sync array] => 0.15096402168274 [titles load] => 0.15123200416565 [comments load] => 0.1516330242157 [best users load] => 0.21969795227051 [before view load] => 0.21970009803772 ) 0.2713