متن آهنگ Hit the Road Jack از Throttle

Hit the Road Jack - Throttle


17 👁


Hit the road Jack and don't you come back
No more, no more, no more, no more
Hit the road Jack and don't you come back no more
What you say?
Hit the road Jack and don't you come back
No more, no more, no more, no more
Hit the road Jack and don't you come back no more

Hit the road Jack and don't you come back
No more, no more, no more, no more
Hit the road Jack and don't you come back no more
What you say?
Hit the road Jack and don't you come back
No more, no more, no more, no more
Hit the road Jack and don't you come back no more

No more, no more, no more, no more
No more, no more, no more, no more
No more, no more, no more, no more
Hit the road Jack and don't you come back
No more, no more, no more, no more


Hit the road Jack and don't you come back


No more, no more, no more, no more
Hit the road Jack and don't you come back no more
What you say?
Hit the road Jack and don't you come back
No more, no more, no more, no more
Hit the road Jack and don't you come back no more

No more, no more, no more, no more
No more, no more, no more, no more
No more, no more, no more, no more
No more, no more, no more, no more
No more, no more, no more, no more
No more, no more, no more, no more
No more, no more, no more, no more
Hit the road Jack and don't you come back
No more, no more, no more, no more

No more, no more, no more, no more
No more, no more, no more, no more
No more, no more, no more, no more
Hit the road Jack and don't you come back
No more, no more, no more, no more

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

آمین
موئر
محبوب ترین ها
Throttle

ارسال

ارسال

0.24796581268311Array ( [depedency load] => 0.00034999847412109 [music find] => 0.032468795776367 [t0.1] => 0.032471895217896 [artist musics] => 0.22946882247925 [rate] => 0.23622584342957 [sugesstion] => 0.24323391914368 [sync array] => 0.24344182014465 [titles load] => 0.24370288848877 [recent load] => 0.24442481994629 [comments load] => 0.24477887153625 [best users load] => 0.2458188533783 [before view load] => 0.24581980705261 ) 0.3227