متن آهنگ Hit the Road Jack از Throttle

- Throttle

35 👁
Hit the road Jack and don't you come back
No more, no more, no more, no more
Hit the road Jack and don't you come back no more
What you say?
Hit the road Jack and don't you come back
No more, no more, no more, no more
Hit the road Jack and don't you come back no more

Hit the road Jack and don't you come back
No more, no more, no more, no more
Hit the road Jack and don't you come back no more
What you say?
Hit the road Jack and don't you come back
No more, no more, no more, no more
Hit the road Jack and don't you come back no more

No more, no more, no more, no more
No more, no more, no more, no more
No more, no more, no more, no more
Hit the road Jack and don't you come back
No more, no more, no more, no more


Hit the road Jack and don't you come back
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
No more, no more, no more, no more
Hit the road Jack and don't you come back no more
What you say?
Hit the road Jack and don't you come back
No more, no more, no more, no more
Hit the road Jack and don't you come back no more

No more, no more, no more, no more
No more, no more, no more, no more
No more, no more, no more, no more
No more, no more, no more, no more
No more, no more, no more, no more
No more, no more, no more, no more
No more, no more, no more, no more
Hit the road Jack and don't you come back
No more, no more, no more, no more

No more, no more, no more, no more
No more, no more, no more, no more
No more, no more, no more, no more
Hit the road Jack and don't you come back
No more, no more, no more, no more
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

عرفان
حسین تهی
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.35341382026672Array ( [depedency load] => 0.00061798095703125 [music find] => 0.037579774856567 [t0.1] => 0.037583827972412 [artist musics] => 0.2137598991394 [rate] => 0.22280192375183 [sugesstion] => 0.24259686470032 [sync array] => 0.24281597137451 [titles load] => 0.24311494827271 [comments load] => 0.24355697631836 [best users load] => 0.34806394577026 [before view load] => 0.3480658531189 ) 0.4590