متن آهنگ Desert Soul از Yanni

- Yanni


6 👁


[Instrumental]ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

0.19862508773804Array ( [depedency load] => 0.00026488304138184 [music find] => 0.024461984634399 [t0.1] => 0.024465084075928 [artist musics] => 0.098284959793091 [rate] => 0.10179591178894 [sugesstion] => 0.10768508911133 [sync array] => 0.10786390304565 [titles load] => 0.10808706283569 [comments load] => 0.10842990875244 [best users load] => 0.19672989845276 [before view load] => 0.19673204421997 ) 0.2486