متن آهنگ Jaco از Yasmin Levy

Jaco - Yasmin Levy


11 👁


Alevanta Jaco, en bodas i en beris
No t'amostres flako
Ke tienes mushteris
Chalgiji de meana
Yo les kanto sin kedar
Me meto komo piola
Para les yevar la bolsa

Alevanta Jaco en bodas i en beris
No t'amostres flako
Ke tienes mushteris
Chalgiji de meana


Yo les kanto sin kedar
Me meneo komo un barko
A mi me yaman Jaco

Alevanta Jaco en bodas i en beris
No t'amostres flako
Ke tienes mushteris
Chalgiji de meana
Yo les kanto sin kedar
Se las tomo al ke beve
Les kanto komo se deve

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.23054003715515Array ( [depedency load] => 0.00034904479980469 [music find] => 0.041115999221802 [t0.1] => 0.04111909866333 [artist musics] => 0.21079111099243 [rate] => 0.21694207191467 [sugesstion] => 0.22256803512573 [sync array] => 0.2227680683136 [titles load] => 0.22450494766235 [recent load] => 0.22572708129883 [comments load] => 0.22611093521118 [best users load] => 0.22690892219543 [before view load] => 0.22691106796265 ) 0.3248