تصویر آهنگ یادته از عرفان

دانلود + متن آهنگ یادته از عرفان

Yadete

- 2390 👁Farsi ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻣﻦ ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺸﻨﻮﻩ ﺁﺧﺮ ﺷﺐ ﺻﺪﺍ ﮔﺮﻣﺘﻮ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ،جلو چشممه تصویرت همش ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻣﻦ ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺸﻨﻮﻩ ﺁﺧﺮ ﺷﺐ ﺻﺪﺍ ﮔﺮﻣﺘﻮ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ، جلو چشممه تصویرت همش ﺩﺭ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺗﻮ ﮐﻞ ﺩﻧﯿﺎﻡ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺷﺪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺗﻮ ﺁﺭﻩ ، ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯽ ﺩﻝ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﯼ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﯽ ﻧﻤﯿﮕﺬﺭﻡ ﺍﺯﺕ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﮔﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﯽ ﺑﮕﻮ ﺍﺻلاً ﺳﻬﻢ ﮐﯽ؟ مثل ﺩﺳﺘﺎﻡ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺩﺳﺖ ﮐﯽ ﺑﺪﻥ ﮔﺮﻣﺘﻮ ﺗﻮ ﺑﻐﻠﺶ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﮔﻮﺷﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺗﺎ ﻟﺐ ﺑﮕﯽ همۀ ﺁﻫﻨﮕﺎﯼ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﭽﮕﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺮﺱ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﻭﻧﻢ ﺗﺮﺱ ﭼﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﭘﯿﺸﻢ ﺑﺮﯼ ﭘﺲ نمیذﺍﺭﯾﻢ ﺗﻠﻒ ﺑﺸﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ نمیذﺍﺭﻡ ﺗﺎ ﺑﯿﻨﻤﻮﻥ ﻓﺎﺻﻠست ﺑﺮﯼ ﺑﺎﺩ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺒﺮﺗﺖ ﻗﺎﺻﺪکـــــــ ﺑﺸﯽ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻣﻦ ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺸﻨﻮﻩ ﺁﺧﺮ ﺷﺐ ﺻﺪﺍ ﮔﺮﻣﺘﻮ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ، جلو چشممه تصویرت همش ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻣﻦ ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺸﻨﻮﻩ ﺁﺧﺮ ﺷﺐ ﺻﺪﺍ ﮔﺮﻣﺘﻮ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ، جلو چشممه تصویرت همش ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﻮ ﺑﮕم ﻮ ﻭﻗﺖ ﻧﺸﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺑﮕﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﺮ ﻧﺸﻮ ﻭﻟﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﻭ ﺩﯾﺪﯼ ﻗﻠﺒﻤﻮ "ﯾﺎﺩﺗﻪ" ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺷﺐ ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ ﺍﺯ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﯾﺎﺩﺗﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎﺩﺗﻪ تخته رﻭ ﯾﺎﺩﺗﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﮐﻢ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﯽ ﻭﺭ ﻧﺮﻭ ﯾﺎﺩﺗﻪ لهجه ﺮﻭ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﻭ ﺧﻨﺪه ﺭﻭ ﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﯾﺎﺩﺗﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺻﺤﻨﻪ ﺭﻭ ﯾﺎﺩﺗﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ خشکـــــــ ﮐﻨﻢ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﯼ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﭼﻪ ک×ﺧﻠﻢ ﺧﻨﺪﺕ بقیه ﺮﻭ ﺗﻮ ﺩﻝ ﻣﻦ ﮐﺸﺖ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺣﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﻬﺶ ﭘﺸﺖ ﮐﻨﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﯾﻨﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻟﻢ ﺑبین خشکــــــــ ﻭ ﺗﺮ ﻣﯿﺴﻮﺯﻥ ﺑﺎﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻟﯽ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻣﯿﺎﻡ ﻣﯿﺮﺳﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻣﺖ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ بغل ﺣﺘﯽ ﯾﻪ ﻧﮕﺎه نمیکنم ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺸﻨﻮﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺸﻨﻮﻩ

ﺻﺪﺍ ﮔﺮﻣﺘﻮ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ جلو چشممه ﺗﺼﻮﯾﺮت همش ﺗﺼﻮﯾرت همش (ﺩﻝ ﻣﻦ) ﺗﺼﻮﯾﺮت همش ﺁﺭﻩ ﺗﺼﻮﯾﺮﺗ همش ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﻣﻮ ﺗﻮ ﮐﺮﺩﯼ ﻧﺎﺑﻮﺩ ، ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺷﺪﺵ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﯾﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻮﺩ ، ﻧﻪ ﺗﻮ ﺗﺨﺖ ﻭ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻢ ﺗﻮﺵ ﺩﺍﻏﻮﻥ ، ﺁﺭﻩ ﺭﻓﺘﯽ ﺁﺳﻮﻥ ﺁﺭﻩ ﺭﻓﺘﯽ ﺁﺳﻮﻥ ، ﺣﺎﻻ ﺭﺍﻩ ﻣﺎ ﺩﻭﺭ ﺩﺍﺩﯼ ﻗﻠﺒﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ، ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﺳﺘﺎﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮﻣﻮ ، اون ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ببینم ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻐﻠﻢ ﺁﺭﻩ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ، ﺑﺪﯼ لبهاتو ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺯ ﺍﻭﻥ ﺣﺴﺘﻮ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺍﻭﻥ ﺣﺴﺘﻮ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﻋﺸﻘﻢ ﻧﻔﺴﻢ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻣﻦ ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺸﻨﻮﻩ ﺁﺧﺮ ﺷﺐ ﺻﺪﺍ ﮔﺮﻣﺘﻮ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ، جلو چشممه تصویرت همش ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻣﻦ ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺸﻨﻮﻩ ﺁﺧﺮ ﺷﺐ ﺻﺪﺍ ﮔﺮﻣﺘﻮ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ، جلو چشممه تصویرت همش Fingilish:
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Rafti o rafti o in dele man, montazere beshanve akharesham Sedaya garme to az poshte khat Chera chemanet tasviretam man Rafti o rafti o in dele man, montazere beshanve akharesham Sedaye az poshte khat Chera chechamnet tasviretam man Dar baz shod o omadi to, kole donjam aftab shod omadi to Are, mikhasti in delo be man bedi Mikhasti hame zendegito be man bedi Nimigzaram az maleh ki. Agare sameh man nisti, bego pas sameh kií? Mesle dastam mitone begire daste ki. Bedane gareme to baghalesh lanati Toje gosham mikham ba on dota lab begi, hame ahangaje dorane bachegi Engar dare az harfaje hamdige khasteshim Faghadr az jek chiz tars darim o onam tarse chi Ke vakhti sobh mishe bajad hame shab berim Pas minizarim talaf beshe lahzei Nimizaram to bejnemon faselast beri Boror zaman bebaratet ghase dak beshi Ah Rafti o rafti o in dele man, montazere beshanve akharesham Sedaya garme to az poshte khat Chera chemanet tasviretam man Rafti o rafti o in dele man, montazere beshanve akharesham Sedaye az poshte khat Chera chechamnet tasviretam man Mikhastam hamiye chiro begam o vaht nashod Be khodam goftab Erfan begodige khar nasho Vali khodet famidi o didi ghalbamo Yadete akharin shab khandindi shab ta sob Yadete oftadam pain, yadete taktaro Yadete nooro kam mikarde migofti var naro Yadete lahjharo hame karo, kahndaro Jone man, bego yadete hanooz sahnaroo Yadete, mikastam moohato khosh konam

Behem mikandidi migofte che- kholam Kandat bagiaro to dela kosht o raft Hesi ke nimitonam behesh posht konam Donya ine dige, delam begoo khosh gozasht Misozam ba har gahi avalin gole man Bia miresam, migiarmet, va posh baghal Hata jek nega nimikonam be poshte sar Ah Rafti o rafti o (rafti o rafti) Montazere beshnaveh (monatzere beshnaveh) Sedayh garme az poshte khat Chera cheshamne tasvire tannam (tasviretam man, tasviretam man, tasviretam man) Koor nabodam, to kardi nabod, mano to charche ma bood Engar yek khab booood, onaom to takhte tavoot Mikhabam toosh daghoon Are rafti asooo Are rafti asooon Hala rahe ma tooo Dadi ghalbetro be maan Hala man montezeraaam Ke on dastato begiram, on cheshamto bebinam, bashi baghalaaam Are man montazeraaam Bedi labhato be maan Baz on heseeto begiram, on hesto begiram, eshgam, nafasaaaaam Rafti o rafti o in dele man, montazere beshanve akharesham Sedaye garme to az poshte khat Chera chemanet tasviretam man
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

اگر فکر می کنید قسمتی از متن نیاز به توضیح دارد با انتخاب آن قسمت و نوشتن توضیح کوتاهی، به ما و بقیه کاربران کمک کنید.

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال